รายละเอียดและแบบฟอร์มขอรับทุน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

 

          มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
          เลขที่ ๒๐ อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  (องค์การมหาชน) ชั้น ๖
          ถนนบรมราชชนนี  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  ๑๐๑๗๐
          โทร ๐๒ ๘๘๐ ๙๔๒๙  ต่อ  ๓๓๐๙
          โทร / โทรสาร  ๐๒ ๘๘๐ ๙๒๑๒
          สายตรง  ๐๒ ๔๓๔๖๒๕๕  

          email :  mst.khaisri@gmail.com

แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา

- ทุนการศึกษาของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

- ทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น