หน้าแรก

 

 

 

“ทศกุมารจริต” เป็นนิยายแปลจากต้นฉบับภาษาสันสกฤต ของทัณฑิน กวีชาวอินเดียในคริสต์ศตวรรษที่ 7 เนื้อหาเป็นเรื่องราวการผจญภัยของกุมารทั้งสิบผู้พิชิตดินแดนต่างๆ ตัวเอกฝ่ายหญิงในแต่ละตอนล้วนเป็นผู้งามพร้อมทั้งรูปสมบัติ คุณสมบัติ และสติปัญญา ทั้งยังเป็นภาพแทนของพระแม่ธรณีหรือแผ่นดินที่ตัวเอกฝ่ายชายไปพิชิตและได้ครอบครอง นิยายเรื่องนี้มีคุณค่าด้านภาษาวรรณศิลป์ ให้ภาพสังคมอินเดียและวิถีชีวิตชาวอินเดียอย่างละเอียด มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้ดำเนินการแปลและจัดพิมพ์นิยายเรื่อง “ทศกุมารจริต” เผยแพร่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นประหนึ่ง “แม่แห่งแผ่นดิน” ผู้ทรงถึงพร้อมด้วยพระสิริโฉมและทรงคุณอันประเสริฐ ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาแห่งใดประสงค์จะขอรับหนังสือเรื่อง “ทศกุมารจริต” โปรดทำจดหมายพร้อมคำรับรองจากสถาบัน นำไปติดต่อขอรับหนังสือเรื่องดังกล่าวได้ที่มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 880 9212 หรือ www.pmsf.or.th ในวันและเวลาราชการ

-------------------------------------

เอกสารประชาสัมพันธ์ ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ครั้งที่ 1/2561

ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ประกอบด้วย

 

กระเป๋าผ้ามูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

 

 

 

กระเป๋าผ้ามูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ราคา 60 บาท

........................................................................................................................

นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๔ “วรรณคดีไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ชื่อชุดที่ :

ชุดที่ ๔

ชื่อนามานุกรม :

วรรณคดีไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

รายละเอียดและราคา :

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ หนังสืออ้างอิงที่รวบรวมชื่อวรรณคดีไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ๓๘๕ ชื่อ ชื่อวรรณคดีภาษาอังกฤษ ๒๑ ชื่อ และชื่อผู้แต่ง ๖๑ ชื่อ จำนวน ๒ เล่ม รวม ๘๘๐ หน้า บรรจุในกล่อง ราคา ๙๙๐ บาท

 

หาซื้อได้ที่

        - มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

          เลขที่ ๒๐ อาคารมานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

          ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐

                โทรศัพท์, โทรสาร   ๐-๒๘๘๐-๙๒๑๒

                โทรศัพท์              ๐-๒๖๓๔-๖๒๕๕

                โทรศัพท์              ๐-๒๘๘๐-๙๔๒๙ ต่อ ๓๓๐๘

        - กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                โทรศัพท์              ๐-๒๒๘๐-๓๕๘๑

 

........................................................................................................................

 

 

หนังสือที่จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

รายชื่อหนังสือต่างๆ ที่มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาจัดพิมพ์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์มูลนิธิฯ
เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

( ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐)

 

หนังสือที่พิมพ์เสร็จแล้ว

 

    ๑.  “รายงานเกี่ยวด้วยสถานการณ์บางประการในกรุงนานกิง” โดยพระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค) เอกอัครราชทูต ณ กรุงนานกิง พ.ศ. ๒๔๙๒

 

          

      

    ๒.  “ หมิงสือลู่-ชิงสือลู่ บันทึกเรื่องจริงแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ตอนว่าด้วยสยาม” และ “ระยะทางราชทูตไปกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ตั้งแต่ ณ เดือน ๘ ปีกุญตรีศกและปีชวดจัตวาศก ในแผ่นดินสมเดจพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” พระอินทรมนตรีแย้ม ได้เรียบเรียงไว้ในรัชกาลที่ ๕  ศึกษาค้นคว้าโดยดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร และคณะ

          

      

 

  ๓.  หนังสือชุด “ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ”  (๒ เล่ม) สนับสนุนการพิมพ์โดย บริษัทอินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ๓ บริษัท ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีเอส ล็อกซ์อินโฟ จำกัด (มหาชน)

        

  

     ๔.  “ศิลปะไทยภายใต้แรงบันดาลใจจากศิลปะอินเดียแบบปาละ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี ภาควิชาประวัติศิลปะ คณะโบราณคดี สนับสนุนการพิมพ์โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

 

 

 

      

 ๕.  “การอ่านทำนองร้อยกรองไทย” พร้อมแผ่นซีดีบันทึกเสียงการอ่าน โดยรองศาสตราจารย์ นันทา ขุนภักดี ภาควิชาภาษาไทย คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร สนับสนุนการพิมพ์โดยสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม

         

   ๖. รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง การศึกษากับการพัฒนา เล่ม ๑, เล่ม ๒ และเล่ม ๓

 

 

 

       ๗. Report Regarding some Aspects of the Situation in Nanking

 

          

 

 

.........................................................

สถาบันการศึกษาติดต่อขอรับหนังสือได้ที่มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  ชั้น ๖
เลขที่ ๒๐ ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. ๑๐๑๗๐

โทรศัพท์  ๐๒-๘๘๐-๙๒๑๒, ๐๒-๔๓๔-๖๒๕๕